Cena za odvádzanie splaškových vôd - oznámenie pre producentov

Autor: Roman Lisický, Zverejnené: 08.02.2018, Aktualizované: 13.02.2018
 Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava pre regulovaný subjekt Obec Svederník predstavuje výšku max. 1,1223 Euro/m3. Obecné zastupiteľstvo Obce Svederník na svojom zasadnutí č.1/2018 odsúhlasilo (potvrdilo) cenu "stočného" na úrovni 1,00 Euro/m3.  
 
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ČOV Svederník) bude účtovaná vo výške 1,- Euro/m3.